இரண்டு சிப்பாய்கள் பெண் காட்டில் தனியாக இருப்பதைக் கண்டனர்