இரண்டு பொன்னிறங்களும் ஒரு தோழனும் ஒரு பங்க் படுக்கையில் ஒரு சூடான மூவர் செய்கிறார்கள்