நீச்சல் குளத்திற்கு அருகில் ஒரு அழகி இன்று நிர்வாணமாக நீண்டுள்ளது