அவளது உடலில் பச்சை குத்தப்பட்ட ஒரு கொம்பு விஷயம் ஊடுருவி வருகிறது