இரண்டு குஞ்சுகள் ஒரு பையனுக்கு ஒரு சூடான மூன்று பேரை நன்றாக உணர வைக்கிறது