நைட் கிளப்பில் இரண்டு மொட்டையர்கள் வழுக்கை காளையால் மோதுகிறார்கள்