சேவலை நேசிக்கும் ஒரு கருப்பு குஞ்சு தன் மனிதனுக்கு ஒரு சூடான வேலை செய்கிறது