இரண்டு பெண்கள் ஒரு படுக்கையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள், மேலும் பல தாள்களில்