திறமையான தோழர்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு சேவல்களுடன் டீன்ஸின் புண்ணை அடைக்கிறார்கள்