இரண்டு பெரிய ஹாட்டிகள் கல்லூரியில் தங்கள் கடமைகளை மறந்து விடுகிறார்கள்