லெஸ்பியன் செயல் இருப்பதால் இளம் பெண்கள் கல்லூரிக்கு செல்வதில்லை