நெருக்கமான ஆபாச நட்சத்திரம் நெருக்கமாக படமாக்கப்படும்போது ஹார்ட்கோரைப் பற்றிக்கொண்டது