ஆடை அணிந்த லெஸ்பியன்ஸ் ஆசா அகிரா மற்றும் ரேச்சல் மடோரி