புண்ணை நக்குவதை அனுபவிக்கும் இரண்டு பெண்கள் ஒன்றாக சில வினோதமான விஷயங்களைச் செய்கிறார்கள்