இரண்டு பெண்கள் படுக்கையில் தங்கள் முஷ்டியால் ஒருவரையொருவர் மகிழ்விக்கிறார்கள்