இரண்டு பொன்னிறங்களும் ஒரு ஆணும் மூவரில் இருக்கிறார்கள், புணர்கிறார்கள் மற்றும் நக்குகிறார்கள்